ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสุชีรา มนัสตรงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยเกษียณอายุ 
2นายทศพล วงษ์เนตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยเกษียณอายุ 
3นายประภัสร์ แสงดาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยเกษียณอายุ 
4นางปราณี มีชิตสมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยเกษียณอายุ 
5นางสาวสุปราณี แพร่ภิญโญวัดพุทไธศวรรย์เกษียณอายุ 
6นายอุดม วงษ์ทับทิมปฐมวิทยาคารเกษียณอายุ 
7นายมนัส ศิริแพทย์วัดพระงามเกษียณอายุ 
8นายผดุงศักดิ์ หงษ์ทองประตูชัยเกษียณอายุ 
9นายสุชาติ กลมกล่อมบ่อแร่เกษียณอายุ 
10นายกันณพงค์ ตรีบุตรชุมชนวัดบ้านร่อมเกษียณอายุ 
11นายสมนึก อ่อนจีระประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ)เกษียณอายุ 
12นายสุขเกษม รัชนีกรวัดมเหยงค์เกษียณอายุ 
13นายศักดิ์ศิริ สุภสุขวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)เกษียณอายุ 
14นายฉลองชัย อรรถานิทธิ์วัดโขดเขมารามเกษียณอายุ 
15นายประทีป แจ้งในเมืองวัดนนทรีย์เกษียณอายุ 
16นางสุดใจ สละตันตะโกดอนหญ้านางเกษียณอายุ 
17นางสาวสุปรานี สัมฤทธิ์วัดหนองนางเกษียณอายุ 
18นายวันชาติ ขอพรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยเกษียณอายุ 
19นายเชาวลิต คงคาดิษฐ์วัดหนองไม้ซุงเกษียณอายุ 
20นายวิเชต สันทัดวัดไทรงามเกษียณอายุ 
21นายสุพจน์ นาคสุขบ้านคู้คดเกษียณอายุ 
22นางสมจิตต์ โลหาชีวะวัดพระญาติการามเกษียณอายุ 
23นางอารีวรรณ ช่วยพัฒน์วัดพระญาติการามเกษียณอายุ 
24นางกาญจนา คงเดชวัดประดู่ทรงธรรมเกษียณอายุ 
25นางศศิธร เรืองชัยวัดประดู่ทรงธรรมเกษียณอายุ 
26นางวิไลวรรณ โตสูงวัดใหญ่ชัยมงคลเกษียณอายุ 
27นางนวลศรี สรรพโกศลกุลวัดใหญ่ชัยมงคลเกษียณอายุ 
28นางสาวเจียมจิตร์ คุ้มครองญาติวัดใหญ่ชัยมงคลเกษียณอายุ 
29นางกิตติยา ศิริแพทย์พรพินิตพิทยาคารเกษียณอายุ 
30นายอารมณ์ ราตรีโชติบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2เกษียณอายุ 
31นางการีมา วันเอเลาะบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2เกษียณอายุ 
32นายอนันต์ เสมสายัณห์บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2เกษียณอายุ 
33นางสุวรรณี เรืองปราชญ์บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2เกษียณอายุ 
34นางเสวย กล่ำประเสริฐวัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร)เกษียณอายุ 
35นายเรืองเดช เนตรนุชวัดกลางคลองสระบัวเกษียณอายุ 
36นางจงจิต กสิพันธ์วัดกลางคลองสระบัวเกษียณอายุ 
37นางสุมาลี โอนอ่อนลุมพลีชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
38นางพวงผกา สามรรคสาสน์วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี)เกษียณอายุ 
39นางอรุณศรี สระบัววัดกลาง (ปากกรานสามัคคี)เกษียณอายุ 
40นายทวีสุข ทรัพย์สุทธิภาสน์วัดกษัตราธิราชเกษียณอายุ 
41นางนฤมล ภัทรวังฟ้าประตูชัยเกษียณอายุ 
42นางดวงพร เนคมานุรักษ์ประตูชัยเกษียณอายุ 
43นายเอนก ทองเนื้อแปดประตูชัยเกษียณอายุ 
44นายอำนาจ ศรีทองประตูชัยเกษียณอายุ 
45นางสรชา อรุณเสถียรประตูชัยเกษียณอายุ 
46นางเมสิรินทร์ ไตรปักษ์วิโชติประตูชัยเกษียณอายุ 
47นางมานิตย์ ภาคสุขประตูชัยเกษียณอายุ 
48นายอนุรัตน์ รักการแพทย์ประตูชัยเกษียณอายุ 
49นางอาภรณ์ อรุณเมืองประตูชัยเกษียณอายุ 
50นายสมหมาย สัญญโสภีอนุบาลพระนครศรีอยุธยาเกษียณอายุ 
51นางประเทือง บุญคงอนุบาลพระนครศรีอยุธยาเกษียณอายุ 
52นางสริตา โชคดีอนุบาลพระนครศรีอยุธยาเกษียณอายุ 
53นางเบ็ญจา จิตต์สวัสดิ์ไทยอนุบาลพระนครศรีอยุธยาเกษียณอายุ 
54นางประไพ แสงดาอนุบาลพระนครศรีอยุธยาเกษียณอายุ 
55นางสาวมาลี วิหกรัตน์อนุบาลพระนครศรีอยุธยาเกษียณอายุ 
56นางสาวเกษศิรินทร์ ทองเฉยอนุบาลพระนครศรีอยุธยาเกษียณอายุ 
57นางนารี เต้าสุวรรณวัดหัวหินเกษียณอายุ 
58นางอัจจิมา บุญเมืองวัดบัวงามเกษียณอายุ 
59นางบุญรัตน์ คงวุฒิวัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา)เกษียณอายุ 
60นางบุญธรรม วรพันธุ์ประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ)เกษียณอายุ 
61นางสาวสุวิมล อินทรประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ)เกษียณอายุ 
62นางสุมนัส ศรีมณฑกบ่อแร่เกษียณอายุ 
63นางสุภาภรณ์ ประสพศักดิ์วัดทุ่งมนเกษียณอายุ 
64นายประเสริฐ กรีถาวรวัดบึงเกษียณอายุ 
65นางเยาวดี ผอบงาวัดบึงเกษียณอายุ 
66นางวิมล เฟืองอาวรณ์วัดนางคุ่มเกษียณอายุ 
67นายชวลิต ถิตย์กุลวัดสฎางค์เกษียณอายุ 
68นางสมใจ แถบทองวัดมเหยงค์เกษียณอายุ 
69นางเรณู คันธรักษ์วัดมเหยงค์เกษียณอายุ 
70นางสุดา สงเคราะห์ธรรมวัดน้อย(วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)เกษียณอายุ 
71นางสาววิมล นาคเปี่ยมนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)เกษียณอายุ 
72นายพัฒนา น้อยไพโรจน์นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)เกษียณอายุ 
73นางจุฬาลักษณ์ น้อยไพโรจน์นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)เกษียณอายุ 
74นางอุบล ผสมจันทร์วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)เกษียณอายุ 
75นางอัจฉราวดี ทองนพวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)เกษียณอายุ 
76นายนิเทศก์ งามนิมิตรวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)เกษียณอายุ 
77นางศิริลักษณ์ มาศสถิตย์วัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล)เกษียณอายุ 
78นางมยุรา สัมมาคามวัดราษฎร์บำเพ็ญเกษียณอายุ 
79นางเตือนใจ มะปรางหวานบ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุ 
80นางสุวรรณา สรานันท์วัดโขดเขมารามเกษียณอายุ 
81นางวัฒนา แสงรังศรีวัดแก้วตาเกษียณอายุ 
82นายพรณรงค์ เพ่งสุขวัดแก้วตาเกษียณอายุ 
83นางนิสาชล อาชีพสุจริตวัดนาคเกษียณอายุ 
84นางวรรณา หมื่นอนันต์วัดนาคเกษียณอายุ 
85นางปัญจาภรณ์ แข็งงานวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์)เกษียณอายุ 
86นางประนอม หวานฉ่ำวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์)เกษียณอายุ 
87นายวิรัตน์ ผลทับทิมวัดบางเดื่อเกษียณอายุ 
88นางสาวอำนวย แสงทองวัดอินกัลยาเกษียณอายุ 
89นายมนู ผดุงรสวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์)เกษียณอายุ 
90นางสาวนงนุช แสงจักรวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์)เกษียณอายุ 
91นางสุนันท์ แจ้งใจวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)เกษียณอายุ 
92นายบุญเชิด แจ้งใจวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)เกษียณอายุ 
93นางศุภนิจ เชาว์ประสิทธิ์วัดโพธิ์หอมเกษียณอายุ 
94นายสมปอง ภักดีวงษ์วัดดาวคะนองเกษียณอายุ 
95นางสุนันทา ประสพวงศ์วัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)เกษียณอายุ 
96นายอนุกูล เชิดฉายวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)เกษียณอายุ 
97นายสุพจน์ นากสุวรรณชาติวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)เกษียณอายุ 
98นางไพรัต นกเสวกวัดเทพอุปการามเกษียณอายุ 
99นางวาสนา ผดุงรสชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)เกษียณอายุ 
100นางสาวอรวรรณ ภักดีนิติวัดนครโปรดสัตว์เกษียณอายุ 
101นางสาวมยุรี ชูเสียงโพธิ์ราษฎร์บำรุงเกษียณอายุ 
102นายบุญเลิศ ประสพภักตร์วัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคารเกษียณอายุ 
103นางบุบผา รื่นแดนวัดภาชี(สุนทรอุปถัมภ์เกษียณอายุ 
104นางปวีณา ยาจัตุรัสตะโกดอนหญ้านางเกษียณอายุ 
105นางจินตนา แก้วนุชชุมชนวัดระโสมเกษียณอายุ 
106นางจารีภรณ์ สอนคงวัดผดุงธรรมเกษียณอายุ 
107นางเรไร เจริญสุขชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์เกษียณอายุ 
108นางธมนวรรณ สารอรรถวัดโคกสังข์(ประชานุกูล)เกษียณอายุ 
109นางนันทา กิจกล้าชุมชนวัดสุเมธเกษียณอายุ 
110นางบังอร ฟุ้งสุขชุมชนวัดสุเมธเกษียณอายุ 
111นายสุรศักดิ์ ทรัพย์สุริตชุมชนวัดสุเมธเกษียณอายุ 
112นางสนอง คำมิชุมชนวัดสุเมธเกษียณอายุ 
113นายจักรินทร์ บุญเจริญวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)เกษียณอายุ 
114นางสมถวิล นพศิริวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจเกษียณอายุ 
115นางจิระพันธ์ คำพาวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์เกษียณอายุ 
116นางระพีพัฒน์ ปานทองวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์เกษียณอายุ 
117นายสมชาย นิยมศิลป์ชัยวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยาเกษียณอายุ 
118นางวรรณเพ็ญ บุญจี๊ดวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง)เกษียณอายุ 
119นางสาวภิญญดา มธุรสวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง)เกษียณอายุ 
120นายชนินทร์ ประกอบจิตต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยเกษียณอายุ 
121นางศรีนวล ขอพรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยเกษียณอายุ 
122นางสาวศุภลักษณ์ เครือเมฆสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยเกษียณอายุ 
123นายอาคม ต่อสติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยเกษียณอายุ 
124นางพยุงศรี กระจ่างวงศ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยเกษียณอายุ 
125นายประสาร ห่อทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยเกษียณอายุ 
126นายสุรเชษฐ์ ปานวงษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยเกษียณอายุ 
127นายวิทยา เทียนแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยเกษียณอายุ 
128นายพุทธรักษ์ ปักเหนือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยเกษียณอายุ 
129นางดาวรุ่ง เรืองอุไรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยเกษียณอายุ 
130นางอำพร ไชยมณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยเกษียณอายุ 
131นางโอภา ศุขเสงี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยเกษียณอายุ 
132นางจินตนา มีสมศักดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยเกษียณอายุ 
133นางพูนผล มูลดีวัดหนองไม้ซุงเกษียณอายุ 
134นางนพพร ญาณธรรมวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180เกษียณอายุ 
135นายเดชา มีสมยุทธ์วัดนางชีเกษียณอายุ 
136นางสุวิน พาสุกรีวัดอุทัย (เชาวนวิทยา)เกษียณอายุ 
137นายไชยวัฒน์ ขันธจินดาวัดอุทัย (เชาวนวิทยา)เกษียณอายุ 
138นางสาวชรินทิพย์ พูลโภคะวัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร)เกษียณอายุ 
139นางศิริรัตน์ ตรีพืชน์เชาวน์วัศเกษียณอายุ 
140นางกานดา พูลทรัพย์วัดคานหามเกษียณอายุ 
141นางดาหวัน พันธุ์พืชวัดคานหามเกษียณอายุ 
142นายบุญธรรม นิ่มนวลวัดคานหามเกษียณอายุ 
143นายณรงค์ศักดิ์ พันธ์รักษ์วัดสะแกเกษียณอายุ 
144นางฉวี สูงใหญ่บ้านเป็ดเกษียณอายุ 
145นางสาวสุธามาศ จันทรายชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)ถึงแก่กรรม 
146นายอุดม เต็มเปี่ยมวัดเสาธงเก่าเกษียณอายุ 
147นายสมศักดิ์ ทรัพย์พาลีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยเกษียณอายุ 
148นายสมบัติ เขียวชอุ้มวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)เกษียณอายุ