ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางมนสิชา โพธิปุณภาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยลาออกจากราชการ 
2นางกาญจนา จันตะนีวัดดาวคะนองลาออกจากราชการ 
3นางวรรณา เมธเมธีวัดน้อย(วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)ลาออกจากราชการ 
4นางสาวอภิญญา สายเทพวัดโคกสังข์(ประชานุกูล)ลาออกจากราชการ 
5นางสุทธาทิพย์ ยิ้มแย้มวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)ลาออกจากราชการ 
6นายวรพงษ์ ศรีเมืองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยโรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.อุดรธานี เขร 3
7นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ สพม.1
8นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์วัดสว่างอารมณ์โรงเรียนนครหลวง อุดมรัชต์วิทยา สพม.เขต 3
9นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุขบ้านข่อยโทนโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล สพม. เขต 3
10นายสมนึก จุ้ยดอนกลอยบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2โรงเรียนบางปะหัน สพม. เขต 3
11นายภาณุวัฒน์ เขียวนาคนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)โรงเรียนอุทัย สพม. เขต 3
12นายบุญสืบ อยู่สมบูรณ์วัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์)ถึงแก่กรรม