ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายคเนศร์ กลิ่นจันทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยถึงแก่กรรม 
2นางสาวแวววิไล จำปาศักดิ์วัดโขดเขมารามร.ร.วังตะเคียนประชานุสรณ์ สพม.41
3นางสาวธีราพร ปิงแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยโรงเรียนแม่ถอดวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2
4นางสาวสุวิมล ปันทะนันท์วัดอุทัย (เชาวนวิทยา)โรงเรียนวัดเปาสามขา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
5นางกัญชรส เนตรนุชอนุบาลพระนครศรีอยุธยาร.ร.วัดขันเงิน สพป.ชุมพร เขต 2
6นายไพบูลย์ บ่างสุวรรณ์ลุมพลีชนูปถัมภ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม.3
7นางสาวสุวารี ผ่องวิถีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยโรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" สพม เขต 3